ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηρωσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου (Ε.Ε.ΛΙ.Α., εφεξής ΕΕΛΙΑ) που εδρεύει στην Αττική (Μαιάνδρου 23, ΤΚ:11528, Αθήνα), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργάζεται η Εταιρεία για εσάς
  Δεδομένα Επικοινωνίας.

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα επικοινωνίας [ονοματεπώνυμο, επαγγελματική/επιστημονική ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό τηλεφώνου].

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  1) Όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, τηλεφωνικώς (είτε με κλήση, είτε με sms) ή και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
  2) Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη συμμετοχή σας σε συνέδρια, σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια και γενικώς σε επιστημονικές εκδηλώσεις είτε γραπτώς, ηλεκτρονικώς, μέσω εγγραφής σε αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  3) Εάν απαντήσετε σε δική μας επικοινωνία στην οποία η ΕΕΛΙΑ προβαίνει λαμβάνοντας μόνο τα απαραίτητα για αυτή στοιχεία από ειδικούς καταλόγους παροχής υπηρεσιών.
 2. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων
  O ιστότοπος https://www.eelia.grαπευθύνεται σε κοινό ενηλίκων. Η ΕΕΛΙΑ δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Εφόσον γνωστοποιηθεί στην ΕΕΛΙΑ η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η Εταιρεία θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη διαγραφή τέτοιου είδους δεδομένων.
 3. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.
  Ο ιστότοπος https://www.eelia.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους για δική σας ευκολία, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, η ΕΕΛΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ΕΕΛΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοτόπων.
 4. Χρήση Κομβίων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  Τα plug-ins διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένα στην Ιστοσελίδα μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:
  • Το Facebook λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Η.Π.Α.
  Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και επιλέξετε το σχετικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως σαν συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή στην Ιστοσελίδα με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας plug- in (λ.χ. το πάτημα του κουμποιού «Like» ή η παράθεση σχολίου), και η εν λόγω πληροφορία θα διαβιβαστεί από το πρόγραμμα περιήγηση σας απευθείας στον πάροχο για τήρηση. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων.
 5. Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας
  Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
  Δικαίωμα Πρόσβασης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού 679/2016). Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, δικαιούσθε να ζητήσετε από την ΕΕΛΙΑ να σας παρέχει χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών σας που υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η ΕΕΛΙΑ επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό.
  Δικαίωμα Διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες η ΕΕΛΙΑ θα προβεί άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού 679/2016). Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε άμεσα και τρίτα μέρη – αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα Δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού 679/2016).
  Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Ελλείψει αυτών των περιορισμών, η ΕΕΛΙΑ θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.
  Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό (άρθρο 21 του Κανονισμού 679/2016).
  Δικαίωμα Φορητότητας. Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).
  Δικαίωμα Περιορισμού. Δικαιούσθε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).
  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Δικαιούσθε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3 (Τ.Κ. 115 23) Αθήνα, (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
  Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή της.
 6. Επικοινωνία
  Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα δικαιώματά σας στα: email: lipid_athero@yahoo.gr τηλ.: +30 210 7211845
  9. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
  Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 07 Μαρτίου 2020.
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα της. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα σας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.
  Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.