Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2021

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

 

Σχέση κόστους – οφέλους χορήγησης υπολιπιδαιμικής θεραπείας σε νεαρά άτομα

Αυξημένα επίπεδα LDL-χολ στη νεαρή ενήλικο ζωή (18-39 ετών) σχετίζονται με την ανάπτυξη αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου αργότερα στην πορεία της ζωής, αλλά τα περισσότερα υγιή νεαρά άτομα με δυσλιπιδαιμία δεν λαμβάνουν υπολιπιδαιμική αγωγή. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε ο επιπολασμός της δυσλιπιδαιμίας σε νέους ενήλικες στις ΗΠΑ και η σχέση κόστους – οφέλους στρατηγικών ελάττωσης των λιπιδίων με χορήγηση μέτριας ή υψηλής ισχύος στατίνη και εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικών μέτρων σε άτομα με LDL-χολ ≥130 ή 160 mg/dL. Βρέθηκε ότι ποσοστό 27% των νεαρών ενηλίκων του γενικού πληθυσμού έχουν LDL-χολ≥130 mg/dL, ενώ ποσοστό 9% επίπεδα LDL-χολ≥160 mg/dL. Η εφαρμογή αυστηρών υγιεινοδιαιτητικών μέτρων ή η χορήγηση στατινών βρέθηκε ότι οδηγεί σε πρόληψη στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων και σε αύξηση της ποιότητας ζωής (QALY: quality-adjusted life years). Η αναλογία κόστους- οφέλους βρέθηκε 31.000 $/QALY για τους νεαρούς άνδρες και 106.000 $/QALY για τις νεαρές γυναίκες με LDL-χολ≥130 mg/dL. Η εφαρμογή αυστηρών υγιεινοδιαιτητικών μέτρων ήταν περισσότερο δαπανηρή και λιγότερο κλινικά επωφελής συγκριτικά με τη χορήγηση στατίνης.Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση στατινών σε νεαρά άτομα με LDL-χολ≥130 mg/dL έχει έντονα ευνοϊκή σχέση κόστους οφέλους για του άνδρες και μέτρια ευνοϊκή σχέση για τις γυναίκες.

(Kohli-Lynch CN, Bellows BK, Zhang Y, et al. J Am Coll Cardiol.2021;78:1954-1964)

 

Έναρξη στατίνης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και συνολική θνητότητα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Η σχέση της έναρξης στατίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με την εμφάνιση θανάτου αξιολογήθηκε σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης. Συμπεριελήφθησαν συνολικά 1596 ασθενείς με τελικού σταδίου ΧΝΝ οι οποίοι δεν ελάμβαναν στατίνη προηγούμενα και δεν είχαν γνωστή καρδιαγγειακή νόσο και στους οποίους έγινε έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη εντός έτους από την ένταξη τους σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Συγκριτικά με αντίστοιχους ασθενείς που δεν έλαβαν στατίνη βρέθηκε ελάττωση της συνολικής θνητότητας κατά 28%, χωρίς να καταγραφεί αντίστοιχα μείωση στην εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η έναρξη στατίνης μετά την ένταξη σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ασθενών με τελικού σταδίου ΧΝΝ οδηγεί σε μείωση της συνολικής θνητότητας και προτείνουν επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών σε προοπτικές μελέτες.

 

(Kim JE, Park S, Kim MS, et al.    Atherosclerosis.   2021;337:59-65)

 

Συσχέτιση μετάβασης από τσιγάρο καύσης σε προϊόν θέρμανσης καπνού και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Η επίδραση στην υγεία των καταναλωτών από μετάβαση από τη χρήση του συμβατικού τσιγάρου καύσης καπνού σε κάποιο νεότερο προϊόν θέρμανσης δεν έχει αποσαφηνισθεί. Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 5.159.538 συμμετέχοντες του εθνικού συστήματος υγείας της Κορέας που υπεβλήθησαν σε έλεγχο της υγείας τους το 2014 και το 2018. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ανάλογα με τις καπνιστικές τους συνήθειες σε καπνιστές συμβατικού τσιγάρου, καπνιστές προϊόντων θέρμανσης καπνού, πρώην (< 5 έτη) και τέως (≥ 5 έτη) καπνιστές με ή χωρίς υποκατάσταση του τσιγάρου με νεότερο προϊόν. Συγκριτικά με άτομα που συνέχιζαν να καπνίζουν συμβατικό τσιγάρο, αυτοί που ανέφεραν μικτή χρήση και αυτοί που είχαν διακόψει και κάπνιζαν πλέον προϊόντα θέρμανσης εμφάνιζαν ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 17% και 19% αντίστοιχα. Πρώην καπνιστές που είχαν υποκαταστήσει με προϊόν θέρμανσης εμφάνιζαν κατά 31% μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με άτομα που απείχαν πλήρως από τη χρήση καπνού. Αντίστοιχα, τέως καπνιστές με χρήση προϊόντων θέρμανσης καπνού εμφάνιζαν κατά 70% μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο συγκριτικά με τέως καπνιστές με πλήρη αποχή. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η διακοπή του συμβατικού καπνίσματος και η υποκατάσταση με νεότερο προϊόν θέρμανσης και όχι καύσης του καπνού οδηγεί σε μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου συγκριτικά με τη συνέχιση του καπνίσματος. Εντούτοις, σε άτομα που έχουν διακόψει πλήρως το κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου η χρήση προϊόντων θέρμανσης του καπνού είναι επιβλαβής συγκριτικά με την πλήρη αποχή από το κάπνισμα.

 

(Choi S, Lee K, Park SM. Circulation. 2021;144:1528-1538)

Επίδραση της άσκησης στη μυοπάθεια από στατίνη

Η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με υπολιπιδαιμική θεραπεία μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε πάσχοντες από δυσλιπιδαιμία. Εντούτοις, η λήψη στατινών μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία των μυών. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση της μέτριας έντασης φυσικής άσκησης στη λειτουργική ικανότητα και στη μυϊκή απόδοση σε άτομα που λαμβάνουν στατίνη με ή χωρίς συμπτώματα μυοπάθειας (16 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα), συγκριτικά με 20 υγιή άτομα. Οι συμμετέχοντες υπεβλήθησαν σε πρόγραμμα άσκησης για 12 εβδομάδες και αξιολογήθηκαν η λειτουργική κλάση, η μυϊκή απόδοση και η παρουσία μυϊκών συμπτωμάτων πριν και μετά το πρόγραμμα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες υπεβλήθησαν σε βιοψία μυός προς αξιολόγηση μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας. Πάσχοντες από μυοπάθεια από στατίνη εμφάνιζαν μικρότερο ποσοστό μυϊκών ινιδίων τύπου Ι στην αρχική βιοψία. Η εφαρμογή του προγράμματος οδήγησε σε βελτίωση της μυϊκής ισχύος και σε βελτίωση του αισθήματος καταβολής, ενώ παράλληλα βελτίωσε τη δραστικότητα της κιτρικής συνθετάσης σε όλους τους συμμετέχοντες, σε μεγαλύτερο ποσοστό σε συμπτωματικούς ασθενείς. Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και η παρουσία συμπτωμάτων μυοπάθειας δεν έδειξε μεταβολή, ενώ η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε σε πάσχοντες από μυοπάθεια από στατίνη μόνο.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή μέτριας έντασης προγράμματος φυσικής άσκησης οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης των μυών και στη λειτουργία των μιτοχονδρίων σε άτομα που λαμβάνουν στατίνη, χωρίς επιδείνωση των συμπτωμάτων ενδεχόμενης μυοπάθειας από στατίνη.(Allard NAE, Janssen L, Aussieker T, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;78:2023-2037)

Κλινική αποτελεσματικότητα του icosapent ethyl ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη

Στη μελέτη REDUCE-IT φάνηκε καρδιαγγειακό όφελος με τη χορήγηση κεκαθαρμένης μορφής ω-3 λιπαρών οξέων icosapent ethyl (ΙΡΕ) σε δόση 4 gr/ημέρα επιπλέον της χορήγησης στατίνης σε άτομα με τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη και επίπεδα τριλγυκεριδίων 135-499 mg/dL. Στην ανάλυση REDUCE-IT RENAL διαστρωματώθηκαν 8.179 συμμετέχοντες της μελέτης ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης. Η θεραπεία με ΙΠΕ δεν επηρέασε τη νεφρική λειτουργία των συμμετεχόντων. Το κλινικό όφελος στη μείωση θανατηφόρων ή μη καρδιαγγειακών επεισοδίων ήταν σταθερό σε όλους τους συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την κάθαρση κρεατινίνης. Ασθενείς με εκτιμώμενη κάθαρση < 60 ml/min/1,73 m2 εμφάνιζαν κατά 29% περαιτέρω μείωση στην εμφάνιση του πρωταρχικού τελικού σημείου της μελέτης. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η χορήγηση ΙΡΕ σε ασθενείς υψηλού κινδύνου επιφέρει σταθερό καρδιαγγειακό όφελος ανεξάρτητα από την νεφρική λειτουργία.

(Majithia A, Bhatt DL, Friedman AN, et al. Circulation. 2021;144:1750-1759)