Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2022

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

 

Υπερηχογράφημα αρτηριών και πρόβλεψη καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η παρουσία υποκλινικής αθηροσκλήρωσης στο αρτηριακό δίκτυο έχει προγνωστική αξία για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά δεν είναι γνωστή η επίδραση του μεγέθους και της εντόπισης των πλακών στον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στη μελέτη συμμετείχαν 985 άτομα χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο, στους οποίους, πέρα από τους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου, αξιολογήθηκε υπερηχογραφικά η παρουσία αθηρωμάτωσης στους καρωτιδικούς διχασμούς και στο διχασμό των μηριαίων αρτηριών. Μετά από παρακολούθηση 13 ετών καταγράφηκε η εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ποσοστό 15,6% των συμμετεχόντων. Ο αριθμός των διχασμών με παρουσία πλάκας, το συνολικό πάχος της πλάκας και η συνολική επιφάνεια της πλάκας των καρωτίδων και των μηριαίων αρτηριών είχαν καλύτερη προγνωστική αξία για την εμφάνιση μελλοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων.  Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι υπερηχογραφικές παράμετροι από τους διχασμούς των καρωτίδων και των μηριαίων αρτηριών αυξάνουν την προβλεπτική ακρίβεια για εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων όταν συνεκτιμούνται με τους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου.

(Nicolaides AN, Panayiotou AG, Griffin M, et al. J Am Coll Cardiol. 2022;79:1969-1982)

 

Επίδραση του vupanorsen στα επίπεδα λιπιδίων ασθενών υπό στατίνη

Μεταλλάξεις απώλειας της λειτουργικότητας της angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα λιπιδίων ορού. Το νεότερο φάρμακο vupanorsen είναι ένα αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο που αναστέλλει τη σύνθεση της ANGPTL3 στο ήπαρ. Στη μελέτη TRANSLATE-TIMI 70 το φάρμακο αυτό δοκιμάστηκε σε διάφορα δοσολογικά σχήματα έναντι εικονικού φαρμάκου σε 286 πάσχοντες από δυσλιπιδαιμία με non-HDL-χολ ≥100 mg/dL και επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού 150 έως 500 mg/dL παρά τη λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη. Η χορήγηση του vupanorsen οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη ελάττωση των επιπέδων της non-HDL-χολ (22% έως 27,7%) και των τριγλυκεριδίων (41,3 έως 56,8%), ενώ η ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ και της ApoB ήταν μικρότερη και μη-δοσοεξαρτώμενη. Τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης και αύξηση των ηπατικών ενζύμων ήταν συχνότερη στους συμμετέχοντες που έλαβαν vupanorsen έναντι εικονικού φαρμάκου.Συμπερασματικά η μηνιαία χορήγηση του αναστολέα της ANGPTL3 vupanorsen έχει ευνοϊκή επίδραση στις λιπιδαιμικές παραμέτρους με κόστος τοπικές αντιδράσεις και ήπια ηπατοτοξικότητα.

 

(Bergmark BA, Marston NA, Bramson CR, et al. TRANSLATE-TIMI 70 Investigators. Circulation. 2022;145:1377-1386)

 

Χρήση στατίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο COVID-19

Πρόκειται για αναδρομική ανάλυση από τη Νέα Υόρκη, το μεγαλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας των ΗΠΑ, με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της λήψης στατίνης στην ενδονοσοκομειακή πορεία ασθενών με νόσο COVID-19. Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 8.897 ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύθηκαν λόγω λοίμωξης από κορωνοϊό από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2020, με πρωταρχικό τελικό σημείο τη σύγκριση της ενδονοσοκομειακής θνητότητας ανάμεσα σε αυτούς που ελάμβαναν στατίνη (Ν=3.359) έναντι ασθενών που δεν ελάμβαναν στατίνη (Ν=5.583). Μετά από ομαδοποίηση των ασθενών βάσει των κλινικών χαρακτηριστικών και πολυπαραγοντική ανάλυση, βρέθηκε ότι η λήψη στατίνης σχετιζόταν με μείωση της ενδονοσοκομειακής θνητότητας κατά 29% και της ανάγκης για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής κατά 20%. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση στατίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη από κορωνοϊό σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά ανάγκης μηχανικού αερισμού και ενδονοσοκομειακού θανάτου.

 

(Li W, Rios S, Nagraj S, et al. Am J Med.  2022:S0002-9343(22)00169-3)

Χορήγηση αλιροκουμάμπης σε ασθενείς με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας

Ασθενείς με δυσλιπιδαιμία και καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) δεν έχει φανεί να ωφελούνται κλινικά από τη χορήγηση στατινών. Στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES δοκιμάσθηκε η κλινική αποτελεσματικότητα του αναστολέα της PCSK9 αλιροκουμάμπη σε 18.924 ασθενείς που είχαν υποστεί πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη μελέτη οι 2.815 (ποσοστό 14,9%) είχαν ιστορικό ΚΑ. Η χορήγηση του φαρμάκου οδήγησε σε βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων με παρόμοιο τρόπο σε ασθενείς με και χωρίς ΚΑ. Εντούτοις, ενώ καταγράφηκε μείωση του πρωταρχικού τελικού σημείου της εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 22% στους ασθενείς με ΟΣΣ χωρίς ΚΑ, στους ασθενείς με ΚΑ δε φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με χορήγηση αλιροκουμάμπης έναντι εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον η χορήγηση του υπό μελέτη φαρμάκου δεν είχε επίδραση στις νοσηλείες για ΚΑ σε καμμιά ομάδα ασθενών.
Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η προσθήκη αλιροκουμάμπης σε πάσχοντες από ΟΣΣ με ιστορικό ΚΑ δεν προσφέρει επιπλέον κλινικό όφελος και αποδίδουν το εύρημα αυτό στην πτωχή πρόγνωση των ασθενών αυτών. (White HD, Schwartz GG, Szarek M, et al. Eur Heart J. 2022;43:1554-1565)

Χρήση στατινών υψηλής ισχύος σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο

Η καρδιαγγειακή πρόληψη ασθενών με τεκμηριωμένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ) απαιτεί χορήγηση στατινών υψηλής ισχύος. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη κοορτής στις ΗΠΑ αξιολογήθηκε η λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής από 601.934 ασθενείς με τεκμηριωμένη ΚΑΝ για διάστημα ενός έτους (2018-2019). Συνολικά ποσοστό 22,5% των συμμετεχόντων ελάμβαναν υψηλής ισχύος στατίνη, ενώ περίπου οι μισοί (49,9%) δεν ελάμβαναν στατίνη (κυρίως οι γυναίκες και οι συμμετέχοντες μικρότερης ηλικίας). Συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και πάσχοντες από περιφερική αρτηριακή νόσο ήταν λιγότερο πιθανό να λαμβάνουν υψηλής ισχύος στατίνες, ενώ αντίθετα, άτομα που είχαν επισκεφθεί καρδιολόγο εντός του έτους ελάμβαναν πιό συχνά υψηλής ισχύος στατίνη. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων που ελάμβαναν υψηλής ισχύος στατίνη εμφάνιζαν μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης στη θεραπεία στο έτος της παρακολούθησης. Συμπερασματικά, οι στατίνες υποχρησιμοποιούνται από ασθενείς με τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή νόσο στις ΗΠΑ.

(Nelson AJ, Haynes K, Shambhu S, et al. J Am Coll Cardiol. 2022;79:1802-1813)