Μηνιαία Ενημέρωση Ιουνίου 2020

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

 

Επίδραση της αλιροκουμάμπης στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων ανάλογα με την ηλικία

Πρόκειται για προκαθορισμένη ανάλυση δεδομένων της μελέτης ODYSSEY OUTCOMES που συνέκρινε την αποτελεσματικότητα του αναστολέα της PCSK9 αλιροκουμάμπη έναντι εικονικού φαρμάκου σε 18.924 ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). Αξιολογήθηκε η επίδραση της θεραπείας στην εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων και στην καρδιαγγειακή θνητότητα ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η ελάττωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια και για θνητότητα ήταν συγκρίσιμη σε ασθενείς ηλικίας > 65 και < 65 ετών. Η διχοτόμηση του πληθυσμού της μελέτης σε ηλικία 75 ετών ανέδειξε παρόμοιο όφελος στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα, όχι όμως και στη θνητότητα. Βρέθηκε επίσης ότι η πρόοδος της ηλικίας συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων και από μεγαλύτερο απόλυτο όφελος από τη θεραπεία σε μεγαλύτερες ηλικίες: NNT (number needed to treat) = 43 σε ηλικία 45 ετών και NNT = 12 σε ηλικία 85 ετών. Αν και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία ήταν συχνότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, εντούτοις, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αλιροκουμάμπη και το εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΟΣΣ το κλινικό όφελος από την ελάττωση της LDL-χολ με αλιροκουμάμπη είναι ανεξάρτητο από την ηλικία των ασθενών και ότι ηλικιωμένοι ασθενείς αντλούν μεγαλύτερο απόλυτο όφελος χωρίς ανάλογη αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία.

(Sinnaeve PR, Gregory G Schwartz GG, Wojdyla DM, et al. Eur Heart J. 2020;41:2248-2258)

 

Χορήγηση στατινών και επιβίωση χωρίς αναπηρία στα ηλικιωμένα άτομα

Οι ευνοϊκές επιδράσεις από τη χορήγηση στατινών σε υγιή ηλικιωμένα άτομα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Η παρούσα ανάλυση αξιολόγησε δεδομένα από τη μελέτη ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly) προκειμένου να συσχετίσει τη χορήγηση στατινών με την εμφάνιση άνοιας, άλλης αναπηρίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και τη συνολική επιβίωση ατόμων ηλικίας > 70 ετών. Σε σύνολο 18.096 συμμετεχόντων από την Αυστραλία και τις Η.Π.Α. με μέση ηλικία 74 ετών, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, άνοιας ή άλλης αναπηρίας κατά την ένταξη στη μελέτη, οι 5.629 ελάμβαναν στατίνη κατά την έναρξη της μελέτης. Μετά από μέση παρακολούθηση 4,7 ετών δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στη λήψη στατίνης και την επιβίωση των συμμετεχόντων ή την εμφάνιση άνοιας, ενώ φάνηκε χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης σωματικής αναπηρίας και καρδιαγγειακών επεισοδίων. Συμπερασματικά, η χορήγηση στατινών σε άτομα ηλικίας >70 ετών με ελεύθερο ιστορικό ασκεί ευεργετική επίδραση την εμφάνιση σωματικής αναπηρίας και καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά δεν βελτιώνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας ή τη συνολική επιβίωση.

 

(Zhou Z, Ofori-Asenso R, Curtis AJ, et al. .   J Am Coll Cardiol.   2020;76:17-27)

 

Επίπεδα HDL-χολ σε ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίου επεισοδίου και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Η ανάλυση αυτή, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της μελέτης HIJ-PROPER, είχε ως στόχο τη συσχέτιση των επιπέδων της HDL-χολ σε ασθενείς που είχαν υποστεί οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) με τη μεταγενέστερη εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα της HDL-χολ μετά το ΟΣΣ (ομάδα 1: HDL-χολ ≤43 mg/dL, ομάδα 2: HDL-χολ 43-53,6 mg/dL και ομάδα 3: HDL-χολ ≥53,6 mg/dL). Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου, ασταθούς στηθάγχης, επέμβασης επαναγγείωσης ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η επίπτωση του πρωταρχικού τελικού σημείου ήταν 34,8%, 30,1% και 24,6% για τις τρεις ομάδες αντίστοιχα. Οι ασθενείς της μελέτης με HDL-χολ ≤43 mg/dL είχαν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης του πρωταρχικού τελικού σημείου συγκριτικά με ασθενείς με HDL-χολ ≥53,6 mg/dL. Τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από την υπολιπιδαιμική θεραπεία (μονοθεραπεία με πιταβαστατίνη ή συνδυασμό πιταβαστατίνης-εζετιμίμπης). Η παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, χαμηλού δείκτη μάζας-σώματος, αυξημένης CRP και χαμηλής HDL-χολ μετά από 3 μήνες από το ΟΣΣ φάνηκε στην πολυπαραγοντική ανάλυση να σχετίζονται με πτωχότερη πρόγνωση.   Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα HDL-χολ μετά από ΟΣΣ παρά τη λήψη υπολιπιδαιμικής αγωγής σχετίζονται ανεξάρτητα με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επεισοδίων.

 

(Nakazawa M, Arashi H, Yamaguchi J, et al.   Atherosclerosis. 2020;303:21-28)

Θεραπεία με στατίνη σε παιδιά

Η χορήγηση στατινών σε παιδιά δεν είναι συχνή και προτείνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με ενδιάμεσο προς υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και σε οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Στην παρούσα αναδρομική ανάλυση από την Πορτογαλία αξιολογήθηκε η επίδραση της χορήγησης στατινών σε 66 παιδιά με μέση ηλικία έναρξης θεραπείας τα 12 έτη. Ποσοστό 60,6% των συμμετεχόντων είχε κλινική ή/και μοριακή διάγνωση οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας και κάθε συμμετέχων είχε κατά μέσο όρο 3 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (συχνότερα παχυσαρκία και αρτηριακή υπέρταση). Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ήταν αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ κατά 30% κατά μέσο όρο και παράλληλα στη βελτίωση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων σε έλεγχο με υπερηχογράφημα καρωτίδων. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν κατεγράφησαν σημαντικές παρενέργειες από τον μυϊκό ιστό ή το ήπαρ. Συμπερασματικά, η χορήγηση στατινών σε παιδιά με υπερχοληστερολαιμία είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων και στην αγγειακή λειτουργία χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. (Gomes HA, Garcia P, Diogo L, et al.  Cardiol Young. 2020;30:840-851)

Επίδραση των στατινών στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α)

Η λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)] αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και είναι αυξημένη σε ποσοστό 20-30% του γενικού πληθυσμού. Στην παρούσα μετα-ανάλυση αξιολογήθηκαν δεδομένα από συνολικά 5.256 άτομα που συμμετείχαν σε τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης στατινών με εικονικό φάρμακό ή διαφορετικής δόσης στατινών. Οι συμμετέχοντες στις μελέτες έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο, ατορβαστατίνη 10 και 80 mg, πραβαστατίνη 40 mg, ροσουβαστατίνη 40 mg ή πιταβαστατίνη 2 mg και υπολογίσθηκε η επίδραση της θεραπείας στα επίπεδα της Lp(a). Συγκριτικά με εικονικό φάρμακο βρέθηκε ότι οι στατίνες αυξάνουν τα επίπεδα της Lp(a) κατά 8,5% έως 19,5%. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι στατίνες αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα της Lp(a) και προτείνουν περαιτέρω μελέτη της επίδρασης αυτής της αύξησης στον υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

(Tsimikas S, Gordts PL, Nora C, et al. Eur Heart J. 2020;41:2275-2284)

Περισσότερες πλη