Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1: Από ιατρούς και άλλους επιστήμονες, που ασχολούνται στον τομέα διάγνωσης και θεραπείας των διαταραχών των λιπιδίων και πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ιδρύεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ» με έδρα την Αθήνα και την οδό Μαιάνδρου 23 στα Ιλίσια.

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός της εταιρείας είναι:

 • Η προώθηση της έρευνας για τις διαταραχές των λιπιδίων και την αθηροσκλήρωση, η συμμετοχή και συμβολή σε επιδημιολογικές μελέτες, η εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων.
 • Η οργάνωση κατάλληλων ομάδων εργασίας ή επί μέρους τμημάτων ειδικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος για την επιτυχία του σκοπού της.
 • Η γνωμοδότηση επί θεμάτων δυσλιπιδαιμιών και αθηροσκλήρωσης και πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων όταν αυτό ζητείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
 • Η έκδοση επιστημονικών εντύπων για τις δυσλιπιδαιμίες και την αθηροσκλήρωση.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση-εξειδίκευση, ακόμα και για την καθιέρωση συναφούς ειδικότητας.
 • Η ενημέρωση των μελών της αλλά και άλλων ενδιαφερομένων επιστημόνων σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας και της αθηροσκλήρωσης
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης που θα έχουν σαν σκοπό την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων
 • Η δημιουργία μιας σταθερής οικονομικής δομής, ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια της εταιρείας για να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις και να παρέχει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη προς τα μέλη της με το λιγότερο δυνατό κόστος.

ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας:

 • Η διαφώτιση των γιατρών πάνω σε ζητήματα των λιπιδίων και των αγγειακών παθήσεων.
 • Η διοργάνωση τακτικών και εκτάκτων συνεδρίων των μελών της, στα οποία γίνονται επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, επιδείξεις μέσων πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας των διαταραχών των λιπιδίων και των αγγειακών παθήσεων και επιδείξεις ιατρικών μηχανημάτων που σχετίζονται με την έρευνα και την έμπρακτη εφαρμογή μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.
 • Η διενέργεια επιστημονικών ανακοινώσεων και διαλέξεων από γιατρούς ή άλλους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα γύρω από τη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών των λιπιδίων και της αθηροσκλήρωσης και φυσικά με την πρόληψη τους.
 • H διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συζητήσεων, στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλες πόλεις σε συνεργασία με τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, την ιατρική σχολή Πανεπιστημίων ή άλλες επιστημονικές εταιρείες.
 • Η διοργάνωση πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων.
 • Η συμμετοχή αντιπροσώπων που εκλέγονται από τα μέλη της σε συνέδρια άλλων επιστημονικών εταιρειών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
 • Η δημοσίευση εργασιών, ανακοινώσεων των μελών της σε επιστημονικά έντυπα που η ίδια θα εκδίδει, αλλά και σε αυτά που κυκλοφορούν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά, συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη της για την μελέτη ειδικών επιστημονικών ή επαγγελματικών θεμάτων. Οι αποφάσεις και τα πορίσματα των επιτροπών αυτών υποβάλλονται στο Δ.Σ. της εταιρείας για την αξιοποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 4: Πόροι της εταιρείας είναι:

 • Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.
 • Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.
 • Τα έσοδα από την περιουσία της και οι τόκοι των καταθέσεων που έχει.
 • Τα έσοδα από τα συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Τα έσοδα από την καταχώρηση διαφημίσεων στα έντυπα που εκδίδει.
 • Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις.
 • Όποιο άλλο νόμιμο έσοδο

Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του.

Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές και η όποια τυχόν άλλη εισφορά των μελών της Εταιρείας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5: Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και χορηγά.

ΑΡΘΡΟ 6: Τα τακτικά μέλη είναι  πολίτες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν είναι πτυχίο Ιατρικής ή άλλης βιολογικής επιστήμης και ενασχόληση, κλινική ή ερευνητική με την αθηροσκλήρωση και τους παράγοντες κινδύνου της.

Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. Την αίτηση συνυπογράφουν δύο μέλη της εταιρείας, τα οποία τον προτείνουν.

Το Δ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή όχι την εγγραφή του αιτούντα ως μέλους της Εταιρείας. Αν παρέλθει ο μήνας χωρίς να αποφανθεί το Δ.Σ., τότε θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή και ο αιτών καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εγκρίνει την εγγραφή στην Εταιρεία του αιτούντα, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση των μελών της, εταιρείας. Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην πρώτη Γ.Σ. στην οποία δικαιούται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, για την υποστήριξη της προσφυγής του, μετά από την οποία και αποχωρεί. Αν το Δ.Σ. δεν φέρει την προσφυγή στη Γ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης, θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική του απόφαση και ότι ο αιτών έγινε μέλος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7: Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα αξιώματα της εταιρείας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις της, λαμβάνουν το επιστημονικό έντυπο που εκδίδει η εταιρεία και καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ και τη συνδρομή κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 8: Επίτιμο μέλος της Εταιρείας ανακηρύσσεται, με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

 • ο επιστήμονας, ημεδαπός ή αλλοδαπός που έχει διαπρέψει στην ιατρική, τη βιοχημεία, τη βιολογία και γενικά στην επιστημονική έρευνα.
 • το τακτικό μέλος της εταιρείας, μετά την αποχώρησή του από αυτήν, ή οποιοσδήποτε επιστήμονας για τις εξαιρετικές υπέρ της Εταιρείας υπηρεσίες του.
 • τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε συνδρομή, δεν ψηφίζουν και δεν εκλέγονται. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να ορισθεί επίτιμος Πρόεδρος ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου και να λαμβάνει τον λόγο συμβουλευτικά.
 • Νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας μπορούν να γίνουν χορηγά μέλη. Τα χορηγά μέλη δεν ψηφίζουν και δεν εκλέγονται. Μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο στις γεν. Συνελεύσεις συμβουλευτικά. Το ΔΣ ορίζει την συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 9: Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται:

 • να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
 • να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, φέροντας σε πέρας το καθήκον που θα τους ανατεθεί.
 • να παίρνουν το λόγο στις Γ.Σ. ως και στις δραστηριότητες, εκδηλώσεις της Εταιρείας και να λένε τη γνώμη τους πάνω στα θέματα που συζητιούνται.
 • να πληροφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρείας και τους ίδιους, σε σχέση με τους σκοπούς αυτούς, και για τις τυχόν ενέργειες που έχουν κάνει.

ΑΡΘΡΟ 10:Το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του αδικαιολόγητα πάνω από δύο (2) χρόνια διαγράφεται από την Εταιρεία με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ., και αφού του έχει γίνει σχετική προειδοποίηση από τον Ταμία της Εταιρείας με επιστολή επί αποδείξει.Εάν μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε σχετική επιστολή δεν καταβάλλει την οφειλή μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία που λάβει γνώση, ο Ταμίας εισηγείται την περίπτωση στο Δ.Σ. για τη περαιτέρω διαδικασία. Το μέλος αυτό μπορεί να επανεγγραφεί, αν εξοφλήσει τις οφειλές του, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε ν’ ανήκει στη δύναμη της Εταιρείας.

Το μέλος που αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Εταιρείας, στις αποφάσεις των οργάνων της, ή εμποδίζει την πραγματοποίησή τους και γενικάμε την στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη της Εταιρείας διαγράφεται.

Η διαγραφή που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της τυχόν προσωρινής διαγραφής.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγούμενα ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11: Κυρίαρχο και ανώτατο καταστατικό όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της, η οποία αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη αυτής  και η οποία έχει και τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:

 1. εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα όργανα της Εταιρείας.
 2. ελέγχει τα όργανα της εταιρείας και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους..
 3. εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών των οργάνων της Εταιρείας, τον ισολογισμό εσόδων – εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ως και τον προϋπολογισμό.
 4. ερμηνεύει τιςδιατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας καθώς επίσης και τροποποιεί αυτό.
 5. καθορίζει το ύψος της τακτικής και έκτακτης εισφοράς του μέλους, ως και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής.
 6. εκλέγει το 3μελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., ως και 3μελή εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για την εκλογή των οργάνων της Εταιρείας.
 7. αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτήν από το ΔΣ της εταιρείας ή από το 1/20 των μελών και υποβληθεί γραπτά σ’ αυτό (ΔΣ) δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την πραγματοποίησή της (της Γ.Σ.).
 8. αποφασίζει για τη διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, όπως ορίζει το επόμενο άρθρο, κι’ έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτηση, στην οποία θ’αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/20 των μελών της εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης στο Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γ.Σ., που θα συγκαλέσει το Δ.Σ., δε μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από πέντε (5) μέρες.

ΑΡΘΡΟ 13: Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη της Εταιρείας, για τη σύγκληση της Γ.Σ., με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Στο εικοσαήμερο δεν μετράει η ημέρα ανακοίνωσης και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. H ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημέρας, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο τόπος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι και πόλη άλλη απ’ αυτήν της έδρας της εταιρείας.

Απαγορεύεται κάθε συζήτηση προτάσεως επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14: Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/3 από τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη της Εταιρείας.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ορισθείσα ημέρα συγκαλείται αυτοδικαίως νέα συνέλευση, κατά την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο, οπότε η Συνέλευση συγκροτείται νομίμως από τα εμφανισθέντα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις προς το ταμείο της Εταιρείας υποχρεώσεις τουςόποιος και αν είναι ο αριθμός αυτών, όχι όμως μικρότερος των είκοσι.

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο – κείμενο.

ΑΡΘΡΟ 15: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ποτέ πάντως με βοή.

Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 16: Η εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία προορίζονται να καταλάβουν θέση Συμβούλου που κενούται για οποιονδήποτε λόγο.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τoυ συνόλου των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 4 μέλη. Αν δεν υπάρξει η απόλυτη πλειοψηφία, που αναφέρθηκε, τότε γίνεται δεύτερη ψηφοφορία, μεταξύ των δύο επικρατέστερων.

Για να εκλεγεί κάποιος  Πρόεδρος θα πρέπει προηγουμένως να έχει χρηματίσει τουλάχιστον δύο θητείες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. πάνω από  τρεις φορές, συνεχόμενες ή μή. Μετά τον μέγιστο αριθμό θητειών ως Προέδρου δύναται να  θέσει εκ νέου υποψηφιότητα ως μέλος όμως του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι στη θέση του Προέδρου.

Ανακατανομή των αξιωμάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ.,που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Για τη συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε συνεδριάζοντας υπό την προεδρία του. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το πράξει τότε το δικαίωμα αυτό το έχει ο κάθε σύμβουλος, για την άσκηση του οποίου όμως απαιτείται να καλέσει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν εκλεγεί.

Στο Δ.Σ. συμμετέχει σαν  μέλος του νέου εκλεγμένου Δ.Σ. ο απερχόμενος πρόεδρος ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αναγράφεται στα έντυπα της Εταιρείας το όνομα του επιτίμου προέδρου κ. Γ. Τσιτούρη.

ΑΡΘΡΟ 17:. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θέλουν να συζητήσουν.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Δ.Σ.  μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν εγγράφως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις του όσους κρίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα της Εταιρείας ως Ειδικοί Σύμβουλοι, χωρίς όμως αυτοί να έχουν  δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 18: Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ο οποίος, με γραπτή πρόσκληση του, ειδοποιεί τα λοιπά μέλη για τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τρεις μέρες νωρίτερα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη που υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο.

Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν και μέλη της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδι­καιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία του γνωστοποιείται αμέσως. Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους  Δ.Σ. αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος κατά τη σειρά επιτυχίας στις εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 20: α) ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί 3μελές Προεδρείο.

Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά για τη πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και εντάλματα.

Επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. κι’ ευθύνεται για την ακρίβειά τους. Προΐσταται γενικά στις εκδηλώσεις της Εταιρείας.

β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα της Εταιρείας, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία της Εταιρείας, και υπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφει o Πρόεδρος.

δ) Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να πάρει μέρος στη συνεδρίαση.

ε) Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, περιλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής των μελών. Εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις από το προς τούτο διπλότυπο μπλοκ αποδείξεων, θεωρημένο από τον Πρόεδρο. Τηρεί βιβλίο εσόδων και βιβλίο περιουσίας της εταιρείας. Όλα τα βιβλία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα της εταιρείας.

Δεν δικαιούται να ενεργήσει καμιά πληρωμή χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, εκτός από τα τακτικά έξοδα της εταιρείας (μισθοί, πάγια έξοδα). Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα ανωτέρω βιβλία και τα παραστατικά έγγραφα. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της εταιρείας από τους λογαριασμούς στη τράπεζα μετά εξουσιοδότηση του προέδρου. Η εταιρεία τηρεί σε τράπεζα λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσόν των χιλίων (1000) ευρώ. Το διαχειριστικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τον ταμία όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 21: 1. Ο ταμίας σε συνεδρίαση του ΔΣ στο τέλος κάθε έτους, αναφέρει την κατάσταση του ταμείου της εταιρείας και υποβάλει συγχρόνως τον απολογισμό-ισολογισμό του λήγοντος χρόνου για έγκριση.

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της εταιρείας αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται κάθε χρόνο από την εξελεγκτική επιτροπή.
 2. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός-ισολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
 3. Ο ταμίας υπόκειται και σε ανά τρίμηνο έλεγχο, εάν το ΔΣ θεωρήσει τούτο αναγκαίο. Τον έλεγχο διενεργεί εξελεγκτική επιτροπή εκ μελών του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του ιδίου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 22: Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά με θητεία δύο (2) χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Πρόεδρο της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, γενικά.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρείας και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ. υπο­χρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το Δ.Σ. της περιουσίας της εταιρείας στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφόσον το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρεί­ται στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της εταιρείας γίνονται κάθε δύο χρόνια από τριμελή εφορευτική επιτροπή (με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη). Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 24: Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για τη νόμιμη σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξης σ’ αυτές. Συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο με βάση τα ταμειακά εντάξει μέλη. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας το οποίο γράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, σημειώνοντας και τον αριθμό που έχει στους εκλογικούς καταλόγους, και αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από όλη την εφορευτική επιτροπή. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου στοιχείου που πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφοφόρου.

ΑΡΘΡΟ 25: Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την εφορευ­τική επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κ.λπ.)

ΑΡΘΡΟ 26: Οι υποψήφιοι καταχωρούνται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Το μέλος μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν με την εκλογή. Σε ισοψηφία γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 27: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ΔΣ μέχρι μία εβδομάδα προ των εκλογών προκειμένου να συνταχθεί το ψηφοδέλτιο.

Η Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση της ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αρχίζει η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28: Το πρακτικό των αρχαιρεσιών με τ’ αποτελέσματα καταχωρείται στο βιβλίο της γενικής συνέλευσης με την επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία και προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 29: Μετά την εκλογή των νέων οργάνων της εταιρείας και μέσα σε μία εβδομάδα απ’ αυτήν γίνεται με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή η παράδοση.

ΕΠΑΘΛΑ-ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30: Η εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες επί της πρόληψης ή και της αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών παθήσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31: Την τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της εταιρείας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των 2/3 των ταμειακώς ενημερωμένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η περιουσία και το αρχείο της περιέρχονται όπου αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32: Η σφραγίδα της εταιρείας είναι στρογγυλή. Στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία της Εταιρείας και στο κέντρο έχει το έτος ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 33: Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικα.

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013