Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Πνευμονικής Υπέρτασης (2022)

Καρδιακή Βηματοδότηση και Θεραπεία Επανασυγχρονισμού (2021)