Μηνιαία Ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2017

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ι. Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Η επίδραση του evolocumab σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαμία που διακόπτουν την LDL αφαίρεση

Συνεδρίες LDL αφαίρεσης εφαρμόζονται σε ασθενείς με ανθεκτική υπερλιπιδαιμία, όπως συμβαίνει σε πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Familial Hypercholesterolemia, FH). Στην παρούσα μελέτη 11 πάσχοντες από σοβαρή ετερόζυγο FH που υποβάλλονταν σε συνεδρίες LDL αφαίρεσης δις εβδομαδιαίως έλαβαν 140 mg του αναστολέα της PCSK-9 evolocumab δύο φορές την εβδομάδα και διέκοψαν τις συνεδρίες. Φάνηκε ότι τα επίπεδα της LDL-χολ και της apoB ελαττώθηκαν κατά 62,5% και 45,2% αντίστοιχα. Οι ασθενείς εμφάνισαν επίσης ελάττωση των επιπέδων της Lp(a) κατά 38,5%, και παράλληλα ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης Ε, χωρίς όμως να εμφανισθούν τιμές κάτω από το κατώτερο όριο. Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν καταγράφηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του evolocumab. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η χορήγηση του evolocumab έναντι συνεδριών LDL αφαίρεσης είναι λιγότερο επεμβατική, λιγότερο κοστοβόρος, λιγότερο χρονοβόρος και περισσότερο αποτελεσματική θεραπεία στη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

(Kawashiri MA, Nohara A, Higashikata T, et al. Atherosclerosis.  2017; 265: 225 – 230)

Δυσανεξία στις στατίνες σε τυχαιοποιημένες μελέτες

Ο επιπολασμός της δυσανεξίας στις στατίνες ποικίλει και συνοδεύεται από κακή πρόγνωση σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο. Στη μετα-ανάλυση αυτή αξιολογήθηκαν δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες με στατίνες στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 1000 ασθενείς και καταγράφονταν τα ποσοστά διακοπής του φαρμάκου. Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 22 μελέτες με 66.024 ασθενείς υπό στατίνη και 63.656 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο. Η συνολική ανάλυση μετά από μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 4,1 ετών έδειξε ότι τα ποσοστά διακοπής των φαρμάκων ήταν παρόμοια στην ομάδα της στατίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου (13,3% έναντι 13,9% αντίστοιχα), τόσο στην πρωτογενή όσο κα στη δευτερογενή πρόληψη. Επίσης, η εμφάνιση μυοπάθειας ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες θεραπείας. Περιορισμοί της μετα-ανάλυσης αφορούν στην ετερογένεια των μελετών, τη διαφορετική διάρκεια παρακολούθησης και τη χορήγηση χαμηλών δοσολογικών σχημάτων στατινών. Συμπερασματικά, δεδομένα από >125.000 ασθενείς αποκαλύπτουν ότι τα ποσοστά εμφάνισης μυοπάθειας και η διακοπή του φαρμάκου δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στη στατίνη και στο εικονικό φάρμακο.

(Riaz H, Khan AR, Khan MS, et al. Am J Cardiol. 2017;120:774-781)

Γενετικά επιβεβαιωμένη οικογενής υπερχοληστερολαιμία σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε ο επιπολασμός της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας (Familial Hypercholesterolemia, FH) με έλεγχο 7 γονιδίων (LDLR, APOB, PCSK9, APOE, STAP1, LDLRAP1, και LIPA) σε 103 πάσχοντες από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) ηλικίας < 65 ετών με LDL-χολ > 160 mg/dL. Η πάθηση επιβεβαιώθηκε σε ποσοστό 8,7% των ασθενών. Η εφαρμογή των κλινικών κριτηρίων της Dutch Lipid Clinic και Simon Broome εντόπισε πιθανή ή βέβαιη FH σε ποσοστό 27,2% των ασθενών. Τα κλινικά κριτήρια της Dutch Lipid Clinic απέτυχαν να εντοπίσουν 4 ασθενείς με γενετικά επιβεβαιωμένη FH (ποσοστό 44%), ενώ τα κριτήρια Simon Broome 3 ασθενείς (ποσοστό 33%). Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι περίπου ένας στους δέκα ασθενείς με ΟΣΣ ηλικίας <65 ετών με LDL-χολ >160 mg/dL πάσχει από FH και ότι οι κλινικοί αλγόριθμοι δεν είναι πάντα ακριβείς στον εντοπισμό των ασθενών, υπογραμμίζοντας την αξία του γονιδιακού ελέγχου.

(Amor-Salamanca A, Castillo S, Gonzalez-Vioque E, et al. Journal of the American College of Cardiology 2017;70: 1732 – 1740)

Προσθήκη Armolipid Plus σε χαμηλή δόση στατίνης σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες

Το Armolipid Plus αποτελεί έναν συνδυασμό φυτικών σκευασμάτων που περιέχει κόκκινο ρύζι, πολυκονασόλη, βερβερίνη, φυλικό οξύ, συνένζυμο Q10 και ασταξανθίνη. Στη μελέτη ADHERENCE χορηγήθηκε σε συνδυασμό με χαμηλής δόσης στατίνη σε 50 πάσχοντες από στεφανιαία νόσο με δυσανεξία στη λήψη υψηλών δόσεων στατίνης που δεν είχαν πετύχει ελάττωση της LDL-χολ > 50%. Μετά από 3 μήνες θεραπείας το Armolipid Plus επέδειξε σημαντική ελάττωση της ολικής χοληστερόλης και της LDL-χολ σε σύγκριση με 50 ασθενείς που έλαβαν μόνο χαμηλής δόσης στατίνη. Ποσοστό 70% των ασθενών που έλαβαν το φυτικό σκεύασμα πέτυχαν το στόχο για την LDL-χολ <70 mg/dL. Συμπερασματικά, η προσθήκη Armolipid Plus σε χαμηλή δόση στατίνης σε πάσχοντες από στεφανιαία νόσο που δεν ανέχονται υψηλές δόσεις στατίνης είναι αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ.

(Marazzi G, Campolongo G, Pelliccia F, et al. Am J Cardiol. 2017;120:893-897)

Σωματική δραστηριότητα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Οι συστάσεις για σωματική δραστηριότητα σε πάσχοντες από στεφανιαία νόσο βασίζονται σε ελλιπή στοιχεία. Στη μελέτη STABILITY (Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy) 15.486 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σωματικής δραστηριότητας. Μετά από παρακολούθηση 3,7 ετών κατά μέσο όρο βρέθηκε ελάττωση της θνητότητας με την αύξηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας. Διπλασιασμός της έντασης της άσκησης ελάττωσε τη συνολική θνητότητα κατά 10% και την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 8%, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλότερου κινδύνου. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο βελτιώνει την επιβίωση των πασχόντων.

(Stewart R, Held C, Hadziosmanovic N, et al. Journal of the American College of Cardiology. 2017;70:1689-1700)