Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)

Ιωάννα Αρσενοπούλου, Ιατρός, MSc

Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο της Υγείας

 Στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το νομικό πλαίσιο της ιατρικής πράξης αλλάζει ραγδαία: Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, των μεταμοσχεύσεων, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της γενετικής, καθώς και η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ασθενών-χρηστών υπηρεσιών υγείας, δημιούργησε την αιτία για την έκδοση πολλών κειμένων και οδηγιών για την οριοθέτηση της άσκησης της ιατρικής μέσα σε πλαίσια ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποια από αυτά τα κείμενα ενσωματώθηκαν μερικώς στο ελληνικό δίκαιο, κατοχυρώνοντας δικαιώματα ασθενών, κυρίως με το Ν. 2071/92 και το Ν. 2619/98.

Ωστόσο, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, παρέμενε αναχρονιστικός, αφού ρυθμίζονταν από νόμους του 1939 και του 1955. Έτσι, το 2005 ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας, με το Ν. 3418/2005, ο οποίος αποτελεί μια καλή και αναλυτική προσπάθεια καταγραφής των κανόνων που ρυθμίζουν την καθημερινή ιατρική πράξη, τις σχέσεις των γιατρών μεταξύ τους και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά την άσκηση του έργου τους. Στον νέο Κώδικα εισάγονται για πρώτη φορά έννοιες, όπως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών και η ιατρική φροντίδα στα τελικά στάδια της ζωής και αναλύονται περισσότερο έννοιες όπως η ενημέρωση και η συναίνεση για κάθε ιατρική πράξη, το ιατρικό απόρρητο και η τήρηση αρχείων. Επίσης εμπεριέχονται ειδικές ρυθμίσεις για την τεχνητή γονιμοποίηση, τις μεταμοσχεύσεις, την αιμοδοσία, τις κλινικές έρευνες, την ευθανασία κλπ.

Αποτελεί υποχρέωση του κάθε γιατρού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, να έχει διαβάσει και να γνωρίζει καλά κάθε άρθρο του Κώδικα, επειδή αφορά βασικά στοιχεία της καθημερινής του πράξης. Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι μια μεγάλη μερίδα του ιατρικού κόσμου είναι τελείως αμαθής ως προς το νομικό πλαίσιο το οποίο οριοθετεί την εργασία του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα που ενίοτε καταλήγουν ακόμα και στα δικαστήρια. Η εξοικείωση με τον Κώδικα δίνει στο γιατρό ένα πολύτιμο εργαλείο για να κατοχυρώσει την εργασία του με τρόπο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σοβαρά από κανέναν.

Για να μάθετε περισσότερα για τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, κατεβάστε το αρχείο

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.pdf